پرش به محتوا

درباره مركز خدمات سرمايه گذاري

بي ترديد تمام نتايج و مظاهر مطلوب اقتصادي مانند افزايش اشتغال، ارتقاي كميت وكيفيت توليدكالاهاو خدمات و رفاه و استاندارد زندگي و افزايش صادرات كالاهايي با ارزش افزوده بيشتر، تنها از طريق افزايش كميت و ارتقاي كيفيت سرمايه گذاري حاصل مي شود. به عبارت ديگر تمام نتايج فوق الذكر ثمرات اجتناب ناپذير سرمايه گذاري هستند.  اين مركز با هدف استقرار يك سازماندهي مناسب و عملي براي تسهيل و تسريع امور سرمايه گذاري و تمركز بخشيدن به مراجعات سرمايه گذاران داخلي و خارجي در يك كانون واحد و براساس ماده ۷ قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري، مواد۲۰-۱۶ آيين نامه اجرايي آن و مصوبه۲۶۹۸۶/۴۴۴۵۸ مورخ1389/2/8 هيات دولت، تشكيل شده است.

اهم اهداف و ماموريت هاي مركز خدمات سرمايه گذاري استان اصفهان

خدمات پيش از اخذ مجوز سرمايه گذاري

1- اطلاع رساني و ارائه مشورت هاي لازم به سرمايه گذاران در ارتباط با امور مربوط به پذيرش و حمايت از سرمايه-گذاري.

2-انجام هماهنگي و پشتيباني لازم در امور مربوط به اخذ مجوزهاي مورد نياز سرمايه گذاران ازجمله اعلاميه تأسيس، مجوز سازمان حفاظت محيط زيست، پروانه هاي انشعاب مربوط به آب، برق، گاز، تلفن، پروانه اكتشاف و استخراج معادن، ... از دستگاه هاي ذيربط پيش از صدور مجوز سرمايه‌گذاري.

 3-انجام هماهنگي ها و پيگيري هاي لازم با واحدهاي اجرايي دستگاه هاي مرتبط با درخواست هاي سرمايه‌گذاري.

4- پذيرش متقاضيان سرمايه گذاري (داخلي و خارجي) در استان و پيگيري امور مربوط به سرمايه گذاري ها از طريق دستگاه هاي اجرايي ذيربط.

 4-دريافت درخواست سرمايه گذاران خارجي بهمراه ساير مدارك مورد نياز و هماهنگي با سازمان سرمايه-گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران به منظور صدور مجوز سرمايه گذاران.

خدمات پس از اخذ مجوز سرمايه گذاري 

1- انجام هماهنگي هاي لازم در امور مربوط به سرمايه‌گذاري هاي خارجي در مراحل پس از صدور مجوز سرمايه گذاري خارجي شامل ثبت شركت مشترك، ثبت سفارش براي ورود ماشين آلات و تجهيزات، امورمربوط به ورود و خروج سرمايه، مسائل گمركي و مالياتي و ... .

2- پيگيري اقدامات پس از صدور مجوز سرمايه گذاري خارجي از جمله مسائل اداري و ورود سرمايه هاي خارجي. ۳. پيگيري مشكلات اداري متقاضيان سرمايه گذاري با ساير دستگاه هاي اجرايي.

 3- ايجاد هماهنگي بين دستگاه ها در جهت رفع مشكلات و موانع مربوط به سرمايه گذاري به منظور رفع آنها با بهره-گيري از حمايت هاي استاندار.