پرش به محتوا

 

قوانین و مشوق های ثبت شده توسط دستگاه های اجرایی استان براساس بخش و زیر بخش در زیر قابل جستجو و نمایش است

 "فیلم راهنمای این صفحه"

مشوق های سرمایه گذاری خارجی در بخش کشاورزی

عنوان : مشوق های سرمایه گذاری خارجی در بخش کشاورزی
نوع : مصوبه هیئت دولت
کد مصوبه :
تاریخ تصویب : ۱۳۹۹/۰۸/۲۱
تاریخ اعتبار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۱
توضیحات : مشوق های سرمایه گذاری خارجی در بخش کشاورزی
بخش‌های سرمایه‌گذاری:
  • کشاورزی

متن
1 - درآمد حاصل از کليه فعاليتهای کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طيور و ماهيگيری،
نوغان داری، احيای مراتع جنگل ها، باغات اشجار از هر قبيل و نخيلات از پرداخت ماليات معاف می باشند. کليه اشخاص اعم
از حقيقی و حقوقی )ایرانی و غيرایرانی(، از شروع فعاليت ميتوانند از معافيت مذکور بهره مند گردند .
 مستند قانونی : ماده 81 قانون مالياتهای مستقيم
2 - صددرصد( 100 % )درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی، شرکت های تعاونی روستایی، عشایری، کشاورزی و
صيادان از ماليات معاف ميباشند .
 مستند قانونی : ماده 133 قانون مالياتهای مستقيم
3 - صددرصد( %100 ) درآمد حاصل از صادرات خدمات و محصولات بخش کشاورزی مشمول ماليات با نرخ صفر می گردد.
 مستند قانونی: ماده 141 قانون مالياتهای مستقيم
4 - ایجاد خوشه های صادراتی، نشانهای تجاری و اختصاص مشوق های صادراتی به صادرات محصولات کشاورزی
 مستند قانونی: بند پ ماده 33 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه
5 - اختصاص معادل ریالی ده درصد ورودی سالانه صندوق توسعه ملی نزد بانك عامل مطابق ضوابط صندوق جهت پرداخت
تسهيلات به متقاضيان غيردولتی سرمایه گذار بخش کشاورزی، صنایع تبدیلی و تكميلی این بخش، محيط زیست مرتبط با
بخش کشاورزی و منابع طبيعی و احداث بندهای انحرافی و سدهای کوچك مطابق بند) 4 - 10 ( سياست های کلی برنامه
ششم و در چهارچوب اساسنامه صندوق توسعه ملی .
 مستند قانونی: جزء 4 بند ب ماده 32 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه
6 - تخادرپ تلايهست یلایر یارب نايضاقتم ثادحا ییوراد ناهايگ و نایزبآ و تلايش ، هناخلگ رد قطانم رادروخرب و ريغ
برخوردار با نرخ بهره تك رقمی
 مستند قانونی : تبصره 18 قانون بودجه سال 97
7 - بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وامهای دریافتی کشاورزان خسارت دیده از حوادث غيرمترقبه و امهال اصل وام آنان
به مدت سه سال و تعيين ميزان خسارت توسط کارگروهی متشكل از جهاد کشاورزی، بانك مربوطه و فرمانداری شهرستان
 مستند قانونی: بند خ ماده 33 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه
8 - افزایش سهم سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در کل سرمایه گذاری ها به ميزان سالانه حداقل دودرصد)% 2 )
 مستند قانونی: بند چ ماده 33 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه
9 - ارتقای سطح کلی حمایت از کشاورزی، سالانه تا دو درصد ( 2 %( ارزش توليد این بخش
 مستند قانونی: بند ح ماده 33 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه
10 - اختصاص حداقل پانزده درصد)% 15 ) از متوسط تسهيلات اعطایی بانكهای عامل غيرتخصصی کشور به بخش
کشاورزی
 مستند قانونی: بند ذ ماده 33 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه
11 - تخصيص حداقل بيست درصد )% 20 ( منابع صندوق های حمایت از بخش کشاورزی جهت تسهيلات برای صادرات
این بخش
 مستند قانونی: بند ب ماده 33 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه
12 - داجیا ردیف مستقل پرداخت خسارت به بيمه گذاران محصولات کشاورزی و صندوق بيمه کشاورزی در لوایح بودجه
سالانه و پيش بينی اعتبار به صورت صددرصد) % 100 ) تخصيص یافته درطول اجرای قانون برنامه
 مستند قانونی: جزء 1 بند ب ماده 32 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه
13 - حمایت از توسعه ظرفيت صادراتی صنایع تبدیلی و تكميلی بخش کشاورزی مانند کارخانجات خوراك دام، طيور و
آبزیان و صنایع بسته بندی محصولات کشاورزی با توجه به مزیتهای طبيعی، نسبی و رقابتی این صنایع
 مستند قانونی: بند ذ ماده 31 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه
14 - راه اندازی زیرساخت شناسه گذاری، بارنامه الكترونيكی و رهگيری کالا و نهاده کشاورزی و دامی صنعتی و نيمه
صنعتی تا رسيدن به مصرف کننده نهائی در روزآمد کردن شناسه این کالاها
 مستند قانونی: بند د ماده 31 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه
15 - انجام ایمن سازی) واکسيناسيون( دامهای سبك و سنگين و پرداخت یارانه مورد نياز آنها مطابق قانون بودجه سالانه
 مستند قانونی: بند خ ماده 31 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه

محدودیت‌های مکانی قانون
تقسیمات کشوری محدوده مکانی

سایر اسناد مرتبط با قوانین و مشوق ها در زیر قابل دسترسی می باشد

— 20 قلم بر صفحه
نمایش 1 تا 20 از 41 نتیجه.

تماس با ما

آدرس :‌اصفهان- خيابان محتشم كاشاني-مركز خدمات سرمايه گذاري استان اصفهان

شماره تماس: 03136252047

کد پستی:8175889435

فاکس: 03136274769

پست الکترونیک: nfo@investinisfahan.ir

نظرسنجی

نظر شما در مورد مطالب پرتال مرکز خدمات سرمایه گذاری استان اصفهان چیست؟
تمامی حقوق این پرتال برای اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان می باشد